Algemene Leverings-Voorwaarden BERG ELECTRONICS te Wijhe

Artikel 1 : TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven gedaan door BERG ELECTRONICS gevestigd en kantoorhoudende te Wijhe (verder te noemen BERG) en op alle tussen BERG ELECTRONICS en haar opdrachtgevers (verder te noemen opdrachtgever) gesloten overeenkomsten.
1.2 Zowel degene die feitelijk een opdracht verstrekt als degenen voor wiens rekening de opdracht wordt uitgevoerd zal voor de toepassing van deze voorwaarden als opdrachtgever van BERG aangemerkt. Degene die feitelijk de opdracht verstrekt is verplicht degenen voor wiens rekening de opdracht wordt uitgevoerd te wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.3 Indien twee of meer (rechts)-personen als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden worden aangemerkt dan zijn deze hoofdelijk aansprakelijk jegens BERG.
1.4 Alle van deze voorwaarden afwijkende bedingen moeten schriftelijk aan BERG worden bevestigd door een daartoe bevoegde medewerker van BERG.

Artikel 2 : AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle door BERG gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk wordt vermeld.
2.2 Opdrachten en/of wijzigingen van opdrachten moeten schriftelijk door een daartoe bevoegde medewerker van BERG worden bevestigd; Tenzij uit de aard van de offerte of opdracht anders uitvloeit komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegde medewerker van BERG.

Artikel 3 : PRIJZEN

3.1 Tenzij anders vermeld gelden de prijzen overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door BERG aangegeven tarief.
3.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen.
3.3 In geval van onvoorziene omstandigheden, waardoor de (externe) kosten voor BERG met meer dan 10% zouden stijgen, behoudt BERG zich het recht voor offertes aan te passen dan wel geheel te laten vervallen.
3.4 Indien een wijziging van een opdracht prijsverhogend werkt wordt deze verhoging doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 4 : LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

4.1 Leveringen geschieden “af magazijn”. Transport van ‘af magazijn’ geleverde zaken geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever.
4.2 De door BERG aangegeven leveringstijden zijn vrijblijvend. Onder leveringstijden worden mede verstaan de termijn waarop werkzaamheden door BERG zullen worden uitgevoerd.
4.3 Indien en voor zover levering binnen een bepaalde termijn voor de opdrachtgever van essentieel belang is dient de opdrachtgever zulks bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk aan BERG kenbaar te maken.
4.4 Vertraging bij leveringen welke conform deze voorwaarden niet aan BERG kan worden toegerekend kan nimmer tot enige aansprakelijkheid zijdens BERG leiden.

Artikel 5 : AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Iedere aansprakelijkheid van BERG jegens opdrachtgevers of derden wordt uitgesloten, behoudens in die gevallen waarin uitdrukkelijk in de wet wordt bepaald dat aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten.
5.2 Onverminderd de garantiebepalingen en het overigens in deze algemen voorwaarden bepaalde is BERG niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daar onder begrepen alle directe en indirecte schade zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld.
5.3 De aansprakelijkheid van BERG zal steeds beperkt zijn tot het bedrag dat BERG aan haar opdrachtgever in rekening heeft gebracht ter zake de betreffende opdracht.
5.4 De aansprakelijkheid van BERG zal voorst te allen tijde beperkt zijn tot het maximale bedrag dat krachtens al dan niet verplichte verzekering zijdens BERG ter zake de betreffende aansprakelijkheid aan BERG zal worden uitgekeerd.
5.5 De werderpartij dient schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande binnen 3 weken na ontstaan daarvan, of na het moment dat de wederpartij de s chade had kunnen onderkennen, bij BERG schriftelijk te melden, op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid jegens BERG op schadevergoeding.
5.6 De opdrachtgever dient BERG geheel vrijwaren ter zake alle eventuele aanspraken van derden jegens wie BERG zich niet op de toepassingen van deze voorwaarden kan beroepen, voor zover deze aanspraken direct of indirect voortvloeien uit de aan BERG verstrekte opdracht.

Artikel 6 : ONTBINDING

6.1 BERG is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de wederpartij indien na het sluiten van de overeenkomst aan BERG omstandigheden ter kennis komen die BERG goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien BERG bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan BERG zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onenvenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is BERG bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 : OVERMACHT

7.1 Tekortkomingen zijnde BERG als gevolg van oorlog, oorlogsdreiging, oproer, molest, belemmerde maatregelen zijdens binnen-en buitenlandse overheden, werkstaking, uitsluiting, gebrek aan materialen, personeel of vervoersmiddelen, wanprestaties door de toeleveranciers van BERG, verkeersdrukte, brand, overstroming, aardbeving en/of weersomstandigheden zullen niet aan BERG worden toegerekend.

Artikel 8 : RECLAMES

8.1 Reclames met betrekking tot de door BERG uitgevoerde leveringen en/of verrichte werkzaamheden dienen uiterlijk binnen acht dagen nadat de opdrachtgever enig vermeen gebrek in de door BERG geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden heeft geconstateerd schriftelijk aan BERG meegedeeld te worden, bij voorkeur bij aangetekend schrijven of per fax.
8.2 Reclames met betrekking tot de door BERG verzonden facturen dienen uiterlijk voor het verstrijken van de daarin genoemde betalingstermijn schriftelijk aan BERG kenbaar te worden gemaakt, bij voorkeur bij aangetekend schrijven of per fax.
8.3 De opdrachtgever dient BERG de gelegenheid te geven om eventuele gebreken te onderzoeken en te herstellen, bij gebreke waarvan iedere mogelijke aansprakelijkheid zijnde BERG is uitgesloten.
8.3.1.1 Eventuele reclames doen niet af aan de opeisbaarheid van de vorderingen welke BERG op haar opdrachtgevers heeft.

Artikel 9 : BETALING

9.1 Betaling van de facturen dient uiterlijk binnen veertien dagen na de factuurdatum te geschieden. De opdrachtgever zal van rechtswege in verzuim komen te verkeren als betaling niet binnen deze termijn door BERG zal zijn ontvangen.
9.2 De opdrachtgever is vanaf de datum dat de betalingstermijn verstrijkt een vertragingsrente van 1,000% per maand of gedeelte van de maand verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag.
9.3 Indien BERG genoodzaakt is haar onbetaald gebleven vordering ter incasso uit handen te geven zullen alle daaruit voortvloeiende kosten zowel in als buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever komen. Ter zake buitenrechtelijke kosten zal een percentage van 15% worden gehanteerd, met een minimum bedrag van € 34,03 (ƒ 75,00)

Artikel 10 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Door BERG geleverde zaken blijven eigendom van BERG totdat de opdrachtgever al hetgeen deze aan BERG verschuldigd is heeft voldaan, zulks voor zover van toepassing inclusief rente en kosten.

Artikel 11 : GESCHILLEN

11.1 Op alle geschillen ter zake offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 Ter zake geschillen die tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank behoren zal in elk geval de Arrondissementsrechtbank te Zutphen mede bevoegd zijn.
11.3 Voor zover eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden strijding zijn met de door BERG gehanteerde voorwaarden prevaleren de voorwaarden van BERG.

Artikel 12 : GARANTIE

12.1 Garantie op de door BERG geleverde producten beperkt zich tot de garantie die door de betreffende leveranciers voor dat product worden gegeven.

Artikel 13 : WIJZIGING EN VINDPLAATS VOORWAARDEN

13.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Zwolle.
13.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie welke een latere versie kan zijn dan die welke op de factuur staat.

NIEUW in ons assortiment!

Diverse pop sockets

€9,95

Professionele systemen

Jarenlang ervaring, persoonlijk advies, wij denken graag met u mee